Вівторок | 28, Червень 2022
Email: info@islam.ua
Home Про ДУМУ Ісламський університет

Ісламський університет

Сказав Аллаһ Всевишній (Сура 39 «Аз-Зумар», Аят 9):

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

що означає: «Скажи, хіба зрівняються знаючі  і не знаючі?!»

Український ісламський університет – це сучасний науково-навчальний центр ісламської освіти в Україні. На сьогоднішній день це  фактично єдиний діючий в Україні ісламський ВНЗ, а також один з провідних навчальних закладів для мусульман на пострадянському просторі.

Університет був заснований в 1993 році  Духовним управлінням мусульман України з ініціативи голови ДУМИ Муфтія України шейха Ахмеда Таміма.

Основні завдання Українського  ісламського Університету:
 • підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють глибокими знаннями ісламських наук;
 • розширення можливості отримання релігійної освіти для мусульман усього світу;
 • співпраця з мусульманськими і світськими вищими навчальними закладами,  з метою формування єдиної системи ісламської освіти;
 • участь у ісламських наукових дослідженнях.

Український ісламський університет – це вищий навчальний заклад, визнаний багатьма ісламськими науковими центрами світу на основі наших досягнень і успіхів, як в педагогічній, так і в науковій діяльності.

Високий статус Українського ісламського університету підтверджують контакти з загальновідомим в мусульманському світі Каїрським університетом «Аль-Азһар», Віденським університетом, Киргизько-турецьким університетом «Манас», Єгипетським університетом ісламської культури «Нур-Мубарак», Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова (Україна) і багатьма іншими мусульманськими та світськими навчальними закладами світу.

Високий рівень підготовки кадрів Ісламського університету був відзначений університетом «Аль-Азһар», який визнав диплом Українського ісламського університету Наказом № 60 від 11.06.2001 р.

На сьогоднішній день в університеті ведеться викладання за двома основними богословсько-правовим школам Ісламу – Шафі’ій Ханафій.

Факультет Шари’ата і основ релігії готує спеціалістів за такими напрямами:
 • Тафсір та коранічні науки
 • Акида і фальсафа – Хадіси
 • Ісламознавство – Фікһ (Ісламське законодавство)

Програма навчання розрахована на чотири роки і включає в себе вивчення цілого комплексу ісламських наук, таких як Ісламське законодавство (фікһ), тлумачення  Кур’ана (тафсір), способи читання Кур’ана (таджвід), віропереконання мусульман (акида), Єдинобожжя (Тавхіда), суфізм (тасаввуф), культура поведінки (ахляк) та інші науки. Крім того, в програму навчання входять і загальноосвітні дисципліни: філософія, психологія, соціологія, основи науково-дослідної роботи, історія України, української культури та ін. А також програма включає в себе вивчення мов: арабської, англійської, української. На початку навчання для деяких студентів викладання ведеться їхньою рідною мовою, пізніше, в залежності від рівня підготовки, навчання проводиться на арабському. Також для студентів можливе поєднання навчання в Ісламському університеті з навчанням у світському вузі.

За час свого існування Український ісламський університет підготував більше 10 випусків імамів і викладачів з ісламських наук, які в даний час працюють в мусульманських громадах, центри і об’єднання України, Росії, Тунісу, Німеччини, Туреччини, Таджикистану, Латвії, Австрії, Австралії та інших країн світу.

Знаходячись в центрі Європи між Сходом і Заходом, Український ісламський університет грає велику роль у формуванні правильного уявлення про Іслам –  релігії чистої від будь-яких проявів крайнощів.

Наші двері відкриті для всіх, хто прагне отримати достовірні релігійні знання, збережені благочестивими теологами і таким чином дійшли до нас крізь століття від самих Пророків.

Allah said in Quran (Surah 39 «Az-Zumar», Ayah 9):

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

which means: «Those who have knowledge are not equal to those who do not»

 

Ukrainian Islamic University is modern educational and research centre of Islamic education in Ukraine. Today it is the only operating Islamic higher educational establishment in Ukraine. Also it is one of leading educational institutions for Muslims among former Soviet states.

The University was established by Religious Administration of Ukrainian Muslims at the initiative of RAUM Chairman Mufti of Ukraine sheikh Ahmed Tamim in 1993.

Main purposes of Ukrainian Islamic University:
 • To prepare high quality specialists, who have deep knowledge of Islamic studies;
 • to widen ability of getting religious knowledge for Muslims around the world;
 • to cooperate with higher educational establishments both Islamic and secular, to make a unified system of Islamic education;
 • to take part in Islamic researches.

Ukrainian Islamic University is higher educational institute recognized by many world Islamic think tanks on basis of our success in both pedagogical and scientific efforts.

High status of Ukrainian Islamic University is vouched by contacts with well-known in Islamic world Cairo University «Al-Azhar», Vienna University, Kyrzyz-Turkish University «Manas», Egyptian University of Islamic Culture «Nur-Mubarak», National Pedagogical Dragomanov University (Ukraine) and many other Muslim and secular institutions of the world.

«Al-Azhar» University admitted high level of training and recognized diploma of Ukrainian Islamic University in Order № 60 issued in June 11, 2001.

Nowadays the University has two major educational programmes on Islamic theological lawful schools– Shafi and Hanafi.

Faculty of Shariah and Religious Study involves such training courses:
 • Tafsir and Quranic sciences
 • Aqyda and Falsafa
 • Hadith and Science of Hadith
 • Science of Islam
 • Fiqh (Islamic Law)

Education programme lasts four years and includes a complex of Islamic studies such as Islamic Jurisprudence (Fiqh), Quran Interpretation (Tafsir), Quran Reading Methods (Tajweed), Islamic Belief (Aqyda), Monotheism (Tawhid), Sufism (Tasawuf), Culture of Behaviour (Ahlak) and others. Educational programme also includes general subjects such as Philosophy, Psychology, Sociology, Research Fundamentals, History of Ukraine, Ukrainian Culture etc. The programme includes learning of Arabic, English and Ukrainian languages. At the beginning some students may study on their mother-tongue. Later they continue in Arabic according to their level. Students can unite studies in Islamic and secular universities.

More than 10 graduations of imams and Islamic teachers have been prepared during Ukrainian Islamic University existence. Nowadays they work in Muslim communities and associations in Ukraine, Russia, Tunisia, Germany, Turkey, Tajikistan, Latvia, Austria, Australia and other countries around the world.

Being situated in the centre of Europe between East and West, Ukrainian Islamic University plays an important role in forming good image of Islam religion, pure from any extremes as it is.

Our doors are open for all who yearns to get authentic religious knowledge which came to us over centuries from Prophets through pious scholars.